Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

§1 ORGANISASJON
Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør

Organisering av musikkorpset
Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:
 • VRSK tar inn aspiranter høsten fra det året de starter i 3. klasse.
  • Styret kan ved skriftlig søknad tillate tidligere oppstart.
 • Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i VRSK.

 1. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn etter følgende regler:
  • En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
  • Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år.
  • Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i VRSK.
 2. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret.


§2 FORMÅL
Volden og Ringshaug Skolekorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

§3 MEDLEMSSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.
Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMF’s database.

3.2 Forutsetning for medlemskap
 1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMF’s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 3. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
 4. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.
 5. Aspiranter og musikanter plikter til å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såframt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. Fravær må meldes dirigent og/instruktør.
 6. I forbindelse med korpset forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.
 7. All bruk av rusmidler er strengt forbudt i korpsets virksomhet. Brudd på reglementet vil medføre utestengning.


3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
 1. Musikkorpsåret følger kalenderåret.
 2. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen forfall (15. mars og 15.oktober).
 3. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
 4. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember


3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skiftelig melding om dette til musikkorpsets styreleder.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Fratreden skal skje ved sesongslutt.
Ved utmelding skal instrumenter, noter, notestativ, noteklyper osv. leveres tilbake.
Uniform skal leveres ferdig renset med renselapp. I tillegg må skyldig kontingent være innbetalt før utmeldelsen kan godtas.

3.5 Suspensjon og eksklusjon
 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
  1. a. Suspenderte medlemmer betaler ordinær medlemsavgift.
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.


3.6 Permisjoner
 1. Styret skal etter skriftlig søknad behandle søknad om permisjon fra musikanter. Evt. permisjon kan kun innvilges for et halvår av gangen.
 2. Musikanter som har søkt om og fått innvilget permisjon betaler halv medlemsavgift, og får da benytte VRSK's instrument osv. i permisjonstiden.
 3. Musikanter som har søkt om og fått innvilget permisjon plikter å stille på oppsatte vakter på øvelser samt delta på dugnader som f.eks. Loppemarked
 4. Når permisjonstiden er over må musikanten
  1. Bli fullverdig medlem med samme forpliktelser som resten av musikantene
  2. Søke om ny permisjon
  3. Slutte helt i korpset, og da innlevere instrument, noter, renset uniform osv. etter gjeldene regler.

 5. Musikant som har fått innvilget permisjon og oppfyller reglene for permisjon kan i permisjonstiden aspirere for amatørkorps, men forpliktelser til VRSK går fortsatt foran ved evt. kollisjon.


3.7 Tillitsvalgte
Musikantene skal velge en tillitsvalgt med vararepresentant. Begge disse skal være over 15 år.

§4 ÅRSMØTET
4.1 Status
Årsmøtet er Volden og Ringshaug Skolekorps høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet
 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
 3. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet.
 4. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge frem saker som kommer inn i rett tid på årsmøtet.


4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
 1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
  • Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale- forslags- og stemmerett.
  • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
  • Foresatte til medlemmer (hvert medlem har 1 stemme)
 3. Følgende har tale- og forslagsrett:
  • Medlemmer som ikke er fylt 12 år.
 4. Følgende har talerett:
  • Representanter fra NMF
  • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 5. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.


Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 1. Konstituering
  1. Åpning
  2. Navneopprop
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
  5. Valg av møteledelse
  6. Valg av referent
  7. Valg av protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av årsmelding.
 3. Fremlegging av revidert regnskap.
 4. Kontingentfastsettelse.
 5. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
 6. Godkjenning av budsjett.
 7. Valg
  1. Leder for ett år
  2. Min 4 styremedlemmer på valg for to år og 2 varamedlemmer for ett år
  3. 1 revisorer for ett år.
  4. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.


De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.
Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

§ 5 STYRET
5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder og minimum fire styremedlemmer.
I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter
 1. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.
 5. Styret skal sørge for å skaffe dirigent(er).


5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
 1. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 2. I skolekorps møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
 4. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer. Musikkorpsets medlemmer kan informeres om de vedtak som er gjort.


5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§6 KOMITEER
6.1 Revisjon
Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge frem en kommentar for årsmøtet.

6.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv.

§7 UENIGHETER OG TVISTER
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.
Eventuelle tvister som ikke lar seg løse, det kan være seg mellom korpsets medlemmer eller deres foresatte og korpsets ledelse, skal om nødvendig avgjøres av en voldgiftsnemd bestående av 3 medlemmer, hvorav en fra hver part og en fra NMF Sør. Nemndas avgjørelse er bindende for begge parter og kan ikke ankes.

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
 1. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
 2. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Sør. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
 3. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Sør dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 5 år.
 4. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF’s verdier.
 5. Korpsets instrumenter og andre eiendeler skal samles inn og lagres på et egnet sted, angitt av NMF Sør, i påvente av reorganisering av korpset.


§9 VEDTEKTSENDRINGER
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE Disse vedtektene trer i kraft etter årsmøtet 14. februar 2012.

Revisjon
Vedtektene er totalrevidert til årsmøtet 14. februar 2012 etter nye mønstervedtekter fra NMF.

   


Get Adobe Reader

 Vedtekter Read file